KOSTELY V PÍSKU

Kostel sv. Karla Boromejského

Titulární slavnost4. listopadu / Výroční slavnost posvěcení kostela 18. listopadu (kostel pouze benedikován) 

I.

Stavební dějiny

Kostel sv. Karla náleží k nejmladším chrámovým stavbám v českobudějovické diecézi. Vznik kostela byl možný díky velkorysosti německého donátora pana Karla Eckerta z Wilhelmsfeldu u Heidelbergu. 


Ten svěřil několikamilionovou částku do rukou píseckého děkana Josefa Jirana, jenž se poté postaral o naplnění dárcova úmyslu. Výstavba chrámu, provedená podle projektu architekta Pavla Veřtáta z Písku, byla uskutečněna v průběhu několika měsíců roku 2000. Stavbu zajišťovala písecká firma STAV Holding. Budoucí staveniště, rozkládající se na parcelách získaných od Františka Keřky a paní Manuelisové, nedlouho před započetím stavby požehnal dne 5. dubna 2000 děkan Josef Jiran. Zcela dokončená stavba byla benedikována českobudějovickým biskupem Antonínem Liškou již 18. listopadu téhož roku ke cti sv. Karla Boromejského, křestního patrona donátorova.

Kostel je orientovaná stavba vybudovaná na půdorysu šesticípé hvězdy. Jediný vstup do interiéru vede pod západním paprskem hvězdy, jenž je zde vzepřen dvěma kovovými sloupy. Střecha je jehlanová, jednou zalomená, vrcholící latinským křížem.


II.

Interiér

Interiér kostela byl od počátku rozčleněn do tří základních prostor - kostelní lodi ve tvaru trojúhelníku, který vznikl oddělením severovýchodního cípu hvězdy, kde byla zřízena sakristie a jihovýchodního cípu s prostorou úklidové komory a sociálního zařízení. Tento prostor nechal v roce 2003 stavebně upravit P. Karel Vrba tak, že zrušil úklidovou komoru a jejím přepažením vytvořil prostor pro potřebnou zpovědní místnost. 

Ve východním cípu chrámové prostory se nalézá kněžiště, oddělené od lodi do tří ramen zalomeným stupněm. Nad vchodem, v prostoru západního cípu, je vytvořena hudební tribuna přístupná z lodi prostřednictvím dřevěného žebříkového schodiště. Strop kostela je otevřen do prostoru podbitého krovu, což dodává interiéru výraznou vertikalizující tendenci. Uprostřed ve vrcholu stropu, který je v úrovni zalomení krovu tvořen šesticípou hvězdou upomínající na půdorys, je osazena opět šesticípá hvězda nad geometrickým středem vyznačeným zřetelně v dlažbě z leštěných desek. Loď je osvětlována dvěma trojicemi úzkých obdélných oken od západu a po jednom okně od severu a od jihu; presbyterium je osvětleno dvěma trojicemi oken.


Mobiliář kaple je velmi střízlivý; jeho návrhy a výrobu prostředkoval P. Jan Krejsa. Obdélná deska obětního stolu spočívá na šestibokém podstavci zdobeném dvěma dřevěnými reliéfními deskami s eucharistickými motivy. Na evangelní straně stojí trojboký ambo s reliéfem atributu Ducha svatého. Dvířka drobného svatostánku zapuštěného do zdi na epištolní straně jsou zdobena reliéfem Vítězného Beránka. K výbavě interiéru náleží také celodřevěný procesní kříž s reliéfně provedeným tělem Ukřižovaného a soubor patnácti dřevěných reliéfních zastavení Křížové cesty (oproti tradiční skladbě se zde navíc nalézá zastavení s oslaveným křížem). Veškeré řezbářské práce byly provedeny firmou Vladimír Ptaszek.

V presbyteriu je umístěna drobná dřevěná plastika P. Marie věnovaná děkanem Jiranem - pravděpodobně dílenská práce ze druhé poloviny 20. století. V lodi je po levé straně zavěšen na plátně malovaný obraz patrona kostela sv. Karla Boromejského vytvořený roku 2000 pražským malířem Ottou Slunéčkem. Naproti němu, na pravou stranu, byla roku 2004 umístěna dvoudílná reliéfní plastika Vzkříšení Lazara vytvořená v roce 1997 sochařem Karlem Stádníkem. Dílo věnoval dr. Jiří R. Pauli.

Na západní stěně kaple, vedle vchodu, je osazena kovová litá reliéfní deska upomínající na posvěcení této svatyně. V horním pásu jsou umístěny následující znaky (zleva): znak písecké farnosti, znak českobudějovického biskupství, znak českobudějovického biskupa A. Lišky, znak píseckého děkana J. Jirana. Pod nimi, na dvou samostatných tabulích, se nalézá memoriální nápis provedený v latinské a české (mírně upravené) verzi. HAEC ECCLESIA, AD HONOREM ET LAUDEM DEI OMNIPOTENTIS AC SANCTI CAROLI BORROMEI EXSTRUCTA ANNO INCARNATIONIS MM DE PECUNIIS PROPRIIS DOMINI CAROLI ECKERT CUM ACTIONE REVERENDISSIMI DOMINI JOSEPHI JIRAN, DECANI PISECENSIS, ET AD DESCRIPTIONEM ARCHITECTI PAULI VEŘTÁT, DIE XVIII. NOVEMBRIS EODEM ANNO MM A MULTUM REVERENDISSIMO DOMINO ANTONIO LIŠKA, EPISCOPO BOHEMO-BUDOVICENSI, SOLLEMNITER BENEDICTA EST. / Tento kostel, vystavěný ke cti a chvále Boha všemohoucího a sv. Karla Boromejského v roce vtělení 2000 z prostředků pana Karla Eckerta za působení píseckého děkana msgre Josefa Jirana a podle plánů architekta Pavla Veřtáta, dne 18. listopadu téhož roku 2000 slavnostně benedikoval msgre Antonín Liška, biskup českobudějovický. Autorem výtvarného návrhu je písecký grafik František Doubek, desku realizoval sochař Karel Kryška.


(Písecké katolické kostely, vydala Římskokatolická farnost Písek roku 2005. 
Text - upravený a aktualizovaný - Jan Adámek; fotografie - Jiří Škoch)