I.

Pastorace seniorů

Návštěvy nemocných

Stáří a nemoc člověka často vyloučí ze společnosti. 
Mnohým z Vás již Váš zdravotní stav nedovolí, abyste pravidelně navštěvovali bohoslužby. Není to ale důvod, abyste přestali duchovně žít, modlit se a přijímat svátosti. Proto se, prosím, nebojte ozvat a kněz či jáhen Vás rád navštíví u Vás doma a poslouží Vám tímto způsobem. Prosíme touto cestou i Vás, kteří pečujete o staré lidi, abyste svým blízkým tuto službu dovedli zprostředkovat, zvláště když víte, že Váš rodič či prarodič je věřící a chodil pravidelně do kostela.

Pravidelné bohoslužby v jednotlivých zařízeních pro seniory v Písku

 • Domov pro seniory Světlo Písek 
  Nepravidelné bohoslužby. Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí:
  Witold Kocon: +420 603 848 297 

  www.dps-svetlo.cz

 • Domov pro seniory Světlo Zámek
  Mše svatá každý druhý čtvrtek v 10 hodin. Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí:
  František Hemala: +420 604 374 516

  www.dps-svetlo.cz 

 • SeneCura SeniorCentrum Písek  
  Mše svatá každý čtvrtek a pátek v 10 hodin. Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí: 
  František Hemala: +420 604 374 516
  Maxmilián Koutský: +420 777 221 739

  www.pisek.senecura.cz

 • Alzheimercentrum Písek 
  Každou první a třetí středu v měsíci od 10 hodin (střídá se bohoslužba slova a mše svatá). Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí:
  Viktor Jaković: +420 731 305 284

  www.alzheimercentrum.cz 

 • Domov pro seniory Domovinka 
  Bohoslužba slova vždy poslední středu v měsíci v 10 hodin. Příležitostně mše svatá, možnost svátosti smíření a pomazání nemocných. Možnost domluvit osobní návštěvu na pokoji, přijetí svátostí:
  Viktor Jaković: +420 731 305 284

  www.diakoniepisek.cz 

Není vám vše jasné, případně potřebujete s něčím poradit?


II.

Pastorace mládeže

Spolčo pro mládež!

Spolčo neboli společenství mladých věřících je skupina lidí, kteří mají zájem o víru. Jsme ve věku od 15 do 26 let a rádi uvítáme každého nového člověka.

Setkáváme se dvakrát za měsíc a to v pátek, někdy však jedeme společně na výlet, to pak trávíme společně i sobotu. Přijď a neboj se nás oslovit! Rádi tě uvítáme a přijmeme mezi sebe!


Co děláme?

 • Chvály
 • Trip po Šumavě, výlety na poutní místa
 • Zábava a hry, sportovní aktivity
 • Modlitba
 • Návštěvy z jiných vikariátů
 • JÍDLO!
 • Diskuze o křesťanských hodnotách
 • Kamarádi
 • Podpora a rady

Kde se setkáváme? 
V kostele Povýšení Svatého Kříže

Kontakt 

Viktor Jaković

III.

Hnutí 


Česká křesťanská
akademie

Písecká pobočka ČKA nabídla za třicet let své činnosti více než stovku akcí. Mezi přednášejícími byli např. astrofyzik Jiří Grygar, filozof Jan Sokol, biskup Václav Malý, psychiatr Max Kašparů, psycholog Jaro Křivohlavý, spisovatel Arnošt Lustig, biolog Marek Orko Vácha, filozof a teolog Tomáš Halík a další.

Kontakt

Mgr. Pavel Sekyrka
pavelsekyrka@seznam.cz
382 210 687

Česká křesťanská akademie Písek

Česká křesťanská akademie


Modlitby matek

Informace o hnutí Modlitby matek, kontakty a aktivity písecké skupinky naleznete na webu: Modlitby matek v Písku


Maminky s dětmi 

Program pro děti i pro maminky: 

zpívání, povídání, modlitba, práce s dětmi podle metodiky Aby malé bylo velké, celoročně společné akce. Setkáváme se každé úterý v 10 hodin na faře.

Kontakt

Ing. Lenka Kurcová
+420 777 635 387


Schönstattské hnutí

Setkávání jednou měsíčně, modlitba růžence, přednášky s duchovní tématikou, diskuse, každý je vítán

Kontakt

https://www.schoenstatt.cz

R. D. Josef Charypar
731 402 871
charypar.josef@quick.cz

R. D. Ing., Mgr. Jan Kuník
731 402 866


Živý růženec

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.


Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby. viz: https://www.vira.cz/

V písecké farnosti je do modlitby Živého růžence zapojeno asi 90 osob, které se sice společně nescházejí, ale jsou vnitřně propojeny právě svou účastí na každodenní modlitbě všech tajemství posvátného růžence.

Kontakt

Marica Horešovská
732 249 926IV.

Pastorace dospělýchSdružení salesiánů spolupracovníků

Sdružení salesiánů spolupracovníků ASC, je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosko, Otec a učitel mládeže. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi. Kladl nám na srdce, že se máme snažit být veselí a plní naděje. To je podstata prvního "přikázání" Ježíše Krista: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." Když jsem zamilovaný, vnímám především krásu a obdiv vůči milovanému objektu a mám z toho obrovskou radost. Překážky života mi připadají maličké a s lehkostí je překonávám. Cítím záři života a lásky ve svém srdci a takřka vše mi přijde nádherné. "U Boha není nic nemožné!"

Naše společenství se setkává každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci, ve farní knihovně, kde se zamýšlíme nad otázkami a službami, které zkvalitňují náš život i životy druhých, zejména mládeže, rodin a obyčejných lidí.

Odkaz na webové stránky je 

Všichni jste srdečně zváni k bližšímu seznámení.

Kontakt

Mgr. Jitka Bočková

+420 724 905 674                                                bockova123@centrum.cz

Jan Kodera

+420 602 130 004                                                      koderajn@gmail.com 

Společenství mužů 


Zveme věřící muže všech stavů i vyznání nad 16 let na "Společenství mužů", které se schází na faře každé úterý v čase 20:05 - 21:00. Od 21:00 do 22:00 jdeme na pivo...

Společenství nabízí možnost prožívat víru, radosti i starosti života společně. Navštívit nás může kdokoliv, kdykoliv, i nepravidelně dle svých časových možností. Lépe zavolat předem. (O letních prázdninách se nescházíme na faře, ale nepravidelně chodíme na pivo)

Kontakt

Pavel Šebelle
+420 724 724 705   

bausting@seznam.cz