Co přinesl synodální proces v Písku?

19.05.2022

V Patek 13. 05. 2022 se na faře sešla skupina moderátorů která připravila závěrečnou syntézu synodálního procesu v naší farnosti.

V reakci na výzvu papeže Františka jsme i v Písku zahájili synodální proces. Vzniklo zde devět skupin, které se v průběhu února a března 2022 několikrát sešly. Lidé ve skupinkách diskutovali nad jednou či dvěma otázkami, jež si zvolili z deseti okruhů navržených papežem Františkem. Celkem se do synodálního procesu v Písku zapojilo 70 lidí (včetně skupiny dětí z výuky náboženství). Společnou práci koordinovali dobrovolníci z řad farníků, kteří se ujali role moderátorů (Václav Boček, Kamil Činátl, Pavel Duchan, Marie Hovorková, Marie Karfíková, Radka Kozáková, Vojtěch Veselý a Eva Záluská). 

Setkávání menších skupinek vyvrcholilo společným setkáním většiny zapojených v pátek 25. března v Městské knihovně Písek. Jednotlivé skupinky zde představily hlavní závěry své práce a účastníci sdíleli své osobní zkušenosti. Aktivně se do setkání v knihovně zapojilo přes padesát lidí. 


Účastníci synodálního procesu diskutovali ve skupinách o osobním postoji ke zvoleným otázkám. V Písku se debatovalo (hned ve čtyřech skupinách) nejčastěji o tom, jestli jsme v církvi skutečně na společné cestě, či zda někdo zůstává stranou. Dvě skupiny se věnovaly tématu slavení liturgie, další dvě pak otázce vedení dialogu v církvi a ve společnosti. Jedna skupina řešila spoluzodpovědnost za misijní poslání. Závěry ze setkání odeslaly skupiny prostřednictvím formuláře na biskupství do Českých Budějovic. Pracovníci biskupství s pomocí dobrovolníků z řad účastníků procesu sestavili na základě formulářů zprávu o synodálním procesu v diecézi. V rámci píseckých skupinek panovala shoda, že je důležité podněty z procesu sdílet i uvnitř farnosti. A proto vznikl tento dokument, který se pokouší shrnout množství témat, nápadů a zážitků z devíti synodálních skupinek nad rámec diecézního formuláře a zdůrazňuje přitom místní poměry.


Téměř všechny skupiny vyjádřily jedno silné přání: založení farní rady v Písku. Zúčastnění viděli hlavní důvod v potřebě vzájemné komunikace, platformy pro sdílení názorů a transparentního rozhodování ve farnosti. P. Witold a P. Viktor, kteří se s většinou skupinek setkali přímo v procesu diskuzí, tuto myšlenku podpořili. Proto vznikla synodní rada složená z výše zmíněných moderátorů. Hlavním úkolem této rady je příprava procesu, z nějž by ideálně na podzim vzešla standardní farní rada. Za dočasnou synodní radu předpokládáme, že by farní rada mohla výrazně přispět k naplnění podnětů a přání, které vzešly ze synodálního setkávání.


Zpráva o průběhu synodálního procesu v Písku vznikla i proto, aby měli i další farníci a občané města možnost se seznámit s tím, co ve skupinách zaznělo. Synodální proces je z principu otevřený všem, věřícím i nevěřícím, stále je možnost se připojit. Snad tato zpráva přispěje k tomu, že budou další lidé ochotni sdílet své představy o společné cestě, že se zapojí do aktivit, které z podnětu procesu vzejdou. Všichni jsou vítáni. Pro přehlednost jsme různorodé podněty a nápady shrnuli do několika základních závěrů, které lze vnímat jako pracovní vizi, jak společně můžeme přispět k rozvoji farnosti a šířeji i města.


Synodalita

Synodální skupinky se ztotožnily s prvky synodality (otevřenost, naslouchání, modlitba), jak je v rámci dokumentu k procesu a konkrétně v hlavních otázkách formuloval papež František. Všechny otázky diskutované ve skupinách vnímáme jako důležité výzvy pro naši farnost. Nejedná se přitom většinou o úkoly, které by se daly splnit hned, ale o náročnější a komplexní cíle, které předpokládají dlouhodobou aktivitu celé farnosti. Proto skupinky vytvářejí prostor a podporují aktivity, jež dále navážou na dosavadní setkávání a konkrétně realizují některé nápady. Je proto důležité oslovit i další farníky, aby se zapojili a podíleli se na společné cestě otevřenosti, naslouchání a modlitby. Motivací by mohly být první konkrétní výsledky synodálního procesu. Přijetí výzvy k synodalitě se odráží ve vzniku synodní rady a v přípravách vzniku standardní farní rady.


Podpora komunikace

Synodální skupinky se shodovaly na tom, že ve farnosti ne vždy funguje vzájemná komunikace. Věřící jsou často uzavřeni ve svých sociálních bublinách a nevystupují z nich. Nově příchozí mají problémy se začleněním se. Skupiny ve shodě navrhují, aby se kladl větší důraz na otevřenost, aby si lidé sebe navzájem více všímali a měli odvahu vystupovat z komfortní zóny a navazovat nové vztahy. Tuto otevřenost a vstřícnost bychom mohli a chceme ve farnosti podporovat na různých úrovních a různými způsoby. Můžeme podpořit sdílení informací využitím moderních technologií (skupiny na WhatsApp), pravidelnou aktualizací webových stránek a facebookových stránek farnosti a výměnou informací na nástěnkách v kostele. Účastníci synody velmi ocenili, že se díky náhodnému rozdělení do skupin blíže seznámili s lidmi, které dosud znali jen od vidění nebo vůbec. Vzájemná otevřená komunikace je důležitá i s ohledem na řešení případných problémů.


Zapojení (participace)

Skupinky se ztotožnily s jednou z klíčových idejí synodality - výraznějším zapojení laiků, tedy všech do života církve a farnosti. Když účastníci procesu přinášeli různé nápady na podporu vzájemné komunikace či k začleňování lidí na okraji společenství, uvědomovali si, že tyto aktivity nemohou být jen na kněžích, ale že vyžadují výraznější zapojení ze strany věřících. V rámci činnosti skupinek jasně zazněla ochota přijmout výraznější odpovědnost za realizaci myšlenek synodality, což se s odstupem několika týdnů již odráží v konkrétních výstupech (výraznější zapojení dětí do mše svaté v klášterním kostele, řada společenských akcí nad rámec nedělní mše).


Vzdělávání

V rámci setkávání se často objevovalo téma vzdělávání. Účastníci se shodovali na jeho klíčovém významu ve vztahu k různým skupinám a situacím: pastorace dětí a mládeže, další vzdělávání věřících (biblické hodiny, diskuze v malých skupinkách, přednášky odborníků), následná péče o seniory i lidi na okraji církve, předávání kulturního dědictví a duchovního bohatství církve širší veřejnosti. Skupinky se shodovaly na tom, že podporu pastorace dětí, dalšího vzdělávání dospělých i následné péče o seniory nelze nechat jen na kněžích, ale že by se mohla aktivně zapojit různá malá společenství, která v rámci farnosti již existují.


Vztahy

Považujeme za důležité podporovat a rozvíjet vztahy v rámci farnosti i v širší městské společnosti. Účastníci synodálního procesu se shodovali na významu malých společenství, která jsou založena na neformálních a osobních vztazích. Je potřeba tyto skupinky vzájemně propojovat, vytvářet příležitosti pro vzájemná setkávání, aby se lidé ve farnosti vzájemně poznávali a především integrovat nezapojené jednotlivce do života farnosti. V diskuzi skupinek zaznívaly nápady ohledně společných akcí mimo kostel, setkávání nad kávou na faře, biblických hodin či setkávání nad literaturou v režii jednotlivých malých společenství.


Popsané okruhy shrnují širokou debatu do této stručné zprávy, a nutně tak množství konkrétních podnětů opomíjí. Zejména na prvních setkáních často zaznívala i kritika, mluvili jsme hodně i o tom, co nám na církvi a naší farnosti vadí, postupně však převládl pozitivní přístup, hledání řešení. Pokud byste chtěli šíři diskutovaných témat poznat detailněji, máte příležitost se do skupinových debat zapojit. Setkávání stále probíhá - průběžná posynodální skupinka moderovaná Kamilem Činátlem se schází na faře ve středu v přibližně čtrnáctidenním rytmu (nejblíže 25. 5. od 19 hodin). Výše nastíněné závěry nemají ambici určovat názory ostatních, jedná se o záznam společné zkušenosti z debat, shrnutí toho, co zaznělo. Co se v budoucnu z těchto podnětů naplní, je věcí nás všech. Doufáme, že na společné cestě nadále zůstanete, nebo se nově připojíte, či prostě jen dáte vědět, že jste také s námi.


S pomocí dalších moderátorů skupinek shrnul Kamil Činátl