Druhé setkání

29.01.2023

přítomni: Eva Záluská, Soňa Sádlová, Jitka Bočková, Vratislav Němeček, P. Viktor Jaković, P. Witold Kocon, Lenka Kučerová, Karel Lednický, Karel Kudrna, Jiří Hronek, Václav Boček

omluvena: Lenka Kuboušková

  1. P. Witold prošel podněty od členů FR, které se shromáždily ve sdílené tabulce.

  • Od několika zazněl podnět, aby křížová cesta proběhla v terénu (v návaznosti na akce konané P. Cyrilem Havlem v Radomyšli a Dobré Vody u Volyně). FR se shodla na využití nové křížové cesta u kláštera v Milevsku. Termín v sobotu 18. 3. ve 15:00, doprava osobními vozy s možností sdílení volných míst. Na Popeleční středu budou informováni farníci, koordinuje Eva Záluská.
  • Společenství mužů navrhuje častější přijímání pod obojí. P. Witold podpořil a požádal KK, zda by v rámci liturgické služby mohli naplánovat přijímání pod obojí a informovat o něm předem.
  • JH navrhl měsíční setkávání ve formě farní kávy. Jedná se též o podnět, který opakovaně zazněl v rámci synodálního setkávání. V klášterním kostele je již navržen systém pravidelného setkávání u kávy po mši sv. vždy jednu neděli v měsíci. Bude probráno na příští farní radě. P. Witold shrnul, že řešení v klášterním kostele bude jednodušší, v děkanském kostele by mohlo být spojeno s farní knihovnou. Termín konání navrhne příští FR. JH připomněl, že není žádoucí rozdělování mezi kostely.
  • VN poptával možnost celkového ročního potvrzení za nedělní dary v kostele pro potřeby daňového přiznání. P. Witold a Viktor se poradí s účetní, zda je to realizovatelné.
  • SS poptala doplnění výbavy knihovny, aby byla útulnější. Navrhuje sehnat použitou sedačku, křesílka, stolky. V neděli 12. 2. v rámci ohlášek SS oznámí otevření knihovny (v neděli od 10:00) a sbírku vhodného nábytku. KL poukázal na to, že je prostor knihovny využíván víceúčelově, ne jen jako knihovna. Doporučuje upřesnit, jak často, kým, jak a jaké vybavení je k tomu potřeba. Až návazně navrhnout případné dovybavení dalším nábytkem.
  • V reakci na poptávku pastorace pro manžele a seniory reagoval P. Witold s tím, že 3. a 11. 3. proběhnou akce s pastoračním střediskem pro manžele. Informoval o jednání s pastoračním střediskem v ČB o koordinaci akcí. Pro seniory speciální akce nejsou, mohlo by něco vzniknout ve spolupráci s Karlem Lednickým. Plánují se též aktivity pro akolyty. KK představil činnost akolytů. P. Witold požádal o informace o stavu akolytů ve farnosti a o kopie jejich dekretů.
  • P. Witold reagoval na poptávku poutí (EZ). LKuč by uvítala dlouhodobější plánování větších akcí (typu poutě do Izraele).
  • Návrh masopustní tancovačka od nepřítomné LKub, odloženo na příští rok.
  • Některá témata FR nestihla probrat a odložila diskuzi na příště (zapojení dětí do mše sv., adresář farníků ad.).

2.    P. Witold představil aplikaci Farnost do kapsy. Členové FR si stáhnou aplikaci a vyzkoušejí ji. VN poukázal na nutnost šířit informace tradiční papírovou formou s ohledem na starší farníky. LKuč spolu s VN považují za důležité, aby všechny farní akce byly zveřejňovány na webu i na nástěnkách formou pravidelného měsíčního kalendáře, ideálně s měsíčním předstihem, u větších akcí typu delší poutě atd. s výrazně větším předstihem.

3.    Od SS zazněl požadavek na zpřístupnění WC na faře pro věřící při nedělní mši v děkanském kostele. VN podpořil jako důležitý požadavek a poukázal na možné řešení stavební úpravou vstupu na WC ze dvora. P. Viktor poukázal na možnost domluvy s městem o využití veřejného WC.

4.    VN v rámci snah o posílení setkávání farníků navrhl možnost pravidelného setkávání (třeba měsíčně) formou besed se zajímavými farníky nad tématy spojenými s jejich profesí. VB poukázal na model večerů v Dominikánské 8 v Praze. EZ zmínila možnost překryvu se Seniorpointem. Diskutovala se otázka zaměření (duchovní či světská témata, převaha místních přednášejících).

5.    P. Witold se tázal, zda je nutné realizovat křížovou cestu dvakrát týdně. Prozatím zůstane zachováno. KL doplnil, že vedení pobožnosti křížové cesty nezávisí jen na duchovních. Mohou ji vést sami věřící - ti mohou použít např. publikaci Křížové cesty nebo jiné zdroje. Rozhodující bude zájem účastníků.

6.    KČ informoval o činnosti České křesťanské akademie a nejbližší akci: beseda s Josefem Pleskotem 10. 3. od 17:00 v Městské knihovně.

Zapsal Kamil Činátl