Farní rada 23. 4. 2023

05.05.2023


Přítomni: Lenka Kučerová, Karel Kudrna, Karel Lednický, Jiří Hronek, Václav Boček, Eva Záluská, Jitka Bočková, P. Witold Kocon, P. Viktor Jaković, Soňa Sádlová, Kamil Činátl, Lenka Kuboušková

P. Witold v úvodu zmínil základní témata tohoto setkání FR: první svaté přijímání dětí, informace o dalších mimořádných akcích, plány na setkání k zakončení školního roku, organizace Noci kostelů.

  1. O průběhu prvního svatého přijímání informoval P. Viktor, který připravuje děti v rámci výuky náboženství. 18. 5. bude první zpověď, 18. 6. bude první svaté přijímání, na něž po mši naváže společný oběd agapé, primárně pro širší rodiny dětí. Karel Kudrna přislíbil za liturgickou službu, že připraví potřebné obřady a hudbu pro tuto příležitost.
  2. Ve farnosti proběhne v nejbližší době několik akcí. Procesí na sv. Jana Nepomuckého bude v sobotu 20. 5. od 10:30. Půjde se od děkanského kostela ke kamennému mostu, doprovodí Stříbrné větry. 1. 5. proběhne pouť do Borečnice, začíná se v 11:00 od kapličky v Borečnici, ohlásíme možnost dopravy z Písku. 7. 5. navštíví Písek řeholní sestry (Služebnice Ježíšova velekněžského srdce). Sestra Stanislava Ernestová na konci mše povede modlitbu za kněze, možnost setkání na faře.
  3. Organizaci setkání k zakončení školního roku domluví katechetky a katecheté.
  4. Plán na organizaci Noci kostelů 2023 představil Václav Boček. Nejprve zrekapituloval průběh Noci kostelů v roce 2022, zhodnotil, co se povedlo, co by se mohlo změnit. Loňský program se rámcově vydařil, vzbuzuje několik otázek: zda paralelní program, zda otevřít i sv. Václava. FR diskutovala detailní časový a programový plán akce a dohodla se na konkrétním rozvržení programu v děkanském a klášterním kostele i u sv. Václava. VB požádal účastníky programu, aby mu do 10 dnů zaslali anotace. Návazně dokončí podklady k programu, který bude prezentován v rámci plakátů s grafickou identitou Noci kostelů. KČ, JH a JB jsou ochotni pomoci s propagací akce.
  5. Jiří Hronek informoval o zájmu Charity Písek o intenzivnější spolupráci s FR. Ideální by bylo osobní setkání s FR. P. Witold domluví setkání v horizontu několika měsíců, neboť program další FR je plný.
  6. Lenka Kučerová navrhla plán na cestu do Polska 26. – 29. 10. P. Witold promyslí možnosti.
  7. Návazně na zadání z minula (získat zpětnou vazbu od farníků na aplikaci Farnost do kapsy) proběhla diskuze. Vratislav Němeček poukázal na absenci informací o mších v děkanském kostele v aplikaci. Pro kněze je plnění aplikace časově náročné, ale FR je ve shodě o užitečnosti informací o volných intencích mší. FR se shodla, že pro farnost je aktuálně klíčové, aby měla k dispozici sdílený kalendář akcí. Jiří Hronek se nabízí, že by pomohl se zadáváním informací o akcích do aplikace.
  8. Karel Kudrna připomněl potřebu efektivnější organizace setkání FR (podnět s jednacím řádem z předchozího setkání). Navrhl, aby se vždy na konci aktuální rady stanovil seznam témat, jimiž se bude následující FR zabývat.

Témata příští FR: aktuální problémy organizace Noci kostelů (VB), témata ze synodálního setkání (KČ), návrh na rozpracování plánu opravy církevních památek a zapojení farníků do péče o kostely (VN), Farnost do kapsy (všichni), kříž do knihovny (JH).

Příští setkání FR proběhne v neděli 28. 5. od 19:15.

Zapsal Kamil Činátl