Farní rada 26. 2. 2023

26.02.2023

Přítomni: Jiří Hronek, Lenka Kučerová, Soňa Sádlová, Karel Lednický, P. Viktor Jaković, P. Witold Kocon, Karel Kudrna, Václav Boček

Omluveni: Eva Záluská, Lenka Kuboušková, Vratislav Němeček, Jitka Bočková


P. Witold nejprve připomněl témata z minulé FR, u nichž předpokládá, že by na dnešním setkání mohla být uzavřena:

 1. KK shrnul aktuální počet lektorů (9) a akolytů (7), pro dohledání dalších využije farní kroniku. Za liturgickou službu připravil návrhy církevních svátků (14), kdy by mohlo probíhat přijímání podobojí. P. Witold vyzval k rozšíření řad lektorů, akolytů. S ohledem na délku procesu by potřeboval znát zájemce brzy.

 2. P. Witold informoval, že za pravidelné nedělní sbírky nebude farnost poskytovat potvrzení (pro potřebu daňového přiznání), pouze standardně za dary.

 3. Veřejné WC u děkanského kostela je v neděli otevřeno od 9 do 12 hodin (10 Kč). Na nástěnku bude umístěna informace o možnosti jeho využití.

 4. Křížovou cestu v Milevsku 18. 3. od 15:00 povede P. Viktor, domluví se s EZ na volbě formátu. JH navrhl možnost využít sdílenou tabulku.

 5. Pro lepší fungování farní knihovny bude potřeba doplnit skříňku pro různá společenství a výuku náboženství, aby se uvolnily police pro knihy. SS by využila pro umístění varné konvice, kávovaru, hrnků. LK navrhla možnost oslovit farníky s konkrétní specifikací, co přesně potřebujeme. P. Viktor navrhl možnost doplnění police dvířky. Diskutovala se možnost redukce duplikátů v knihovně. KČ poukázal na nutnost doplnění o nové knihy. SS přislíbila, že vytvoří seznam knih, výhledově by mohl být i online. Podle KL by se mělo nejprve vyzkoušet, zda bude knihovna vůbec fungovat, až návazně řešit vybavení. Debatovalo se o vybavení místnosti obrazy. P. Viktor navrhl kříž. KK a VB podpořili minimalistické, funkční řešení. FR se shodla na tom, že osloví farníky ohledně nabídky skříňky a kříže (zaslání fotografií) a následně vybere.

 6. FR diskutovala použitelnost aplikace Farnost do kapsy. KČ poukázal na nutnost sdíleného kalendáře, aby se předešlo kolizi různých akcí. VB ocenil notifikace o zrušení mše, kalendář však považuje za nepřehledný. P. Viktor informoval o možnosti kategorizovat notifikace, kromě informací o mších můžeme zasílat notifikace o akcích, o poptávce pomoci atp. Je možné zapojit i další správce z řad laiků. KČ navrhl průběžné ověřování funkčnosti aplikace i webu, až návazně by se řešila otázka změny webu, funkčnosti aplikace Farnost do kapsy. Rada se shodla, že nebude používán google kalendář, ale Farnost do kapsy. Členové FR zkusí oslovit lidi kolem sebe, aby si stáhli aplikaci a poskytli zpětnou vazbu.

 7. Diskutovalo se téma farní kávy. LK informovala o tom, že v klášterním kostele již je skupinka lidí, kteří jsou připraveni tato setkání organizovat. P. Viktor vyjádřil obavy z využití sakristie. Jako ideální prostor by se mohl využít dvorek. P. Viktor navrhl poprvé vyzkoušet o Velikonocích.

FR otevřela i nová témata:

 1. KK navrhl, aby FR fungovala na základě jednacího řádu, který by zefektivnil čas schůzek. Témata by příkladně mohla být nejprve stručně zmíněna a návazně pro další FR konkrétně rozpracována předem, aby se zefektivnila debata. KK připraví pro příště návrh postupu.

 2. P. Witold informoval o tom, že letos se na křest připravují dvě katechumenky. Vyzval k tomu, aby se noví zájemci o katechumenát ozvali co nejdříve, aby farníci případně zprostředkovali kontakt.

 3. Příští FR bude muset naplánovat dvě větší akce: zakončení školní roku a první svaté přijímání.

 4. Dle P. Viktora nemusí být setkání FR každý měsíc, stačilo by případně i 4x do roka. Dále navrhl vrátit se k tématům, která přineslo synodální setkání. LK by upřednostnila setkání alespoň jednou za dva měsíce. KČ přislíbil, že pro příští FR připraví shrnutí témat, která vzešla ze synodálních skupinek.

 5. VB informoval o plánech na Noc kostelů, která se má konat 2. 6. Pro příští setkání připraví shrnutí posledního ročníku a navrhne organizaci letošní akce. VB potřebuje kontakty na lidi, kteří by byli ochotni se podílet na akci.

 6. KČ tlumočil návrh EZ, aby se větší akce plánovali s větším předstihem. Konkrétně plánovaná poutní cesty do Polska s P. Witoldem v roce 2024.

 7. FR se domluvila na dalším setkání, které proběhne 23. 4. od 19:30 na faře.


zapsal Kamil Činátl