Farní rada 3. 9. 2023

03.09.2023


Přítomni: P. Viktor, P. Witold, Václav Boček, Kamil Činátl, Vratislav Němeček, Karel Lednický, Eva Záluská, Lenka Kučerová, Lenka Kuboušková, Jiří Hronek, Soňa Sádlová, Jitka Bočková, Karel Kudrna

Host: ředitel Charity Dalibor Dávid

Setkání FR se zaměřilo na spolupráci s Charitou a na výstupy menších skupinek, které se přes léto věnovaly promýšlení témat vzešlých ze synodálního procesu.

· Dalibor Dávid představil činnost Charity. Kromě hlavních aktivit Charity nabídl možnost podpory a spolupráce s farníky na příležitostných akcích (aktuální potřeba pomoci, dobrovolnická činnost, podpora při podání sociálně zaměřených projektů ad.). Diskutovalo se o možnostech zapojení dětí a mládeže do dobrovolnických aktivit vůči seniorům. P. Viktor informoval o plánech na zapojení mládeže do potravinové sbírky a charitního plesu v Milevsku. Dalibor Dávid navrhl, aby FR měla jednu kontaktní osoba pro komunikaci s Charitou.

· Karel Kudrna informoval o schůzce skupiny k liturgii. Jsou k dispozici odborníci, kteří by byli ochotni se zapojit. Otázkou zůstává, jak zvolit vhodnou formu, aby aktivita oslovila lidi, kteří vzdělávání v oblasti liturgie potřebují a ocení. Karel Lednický upozornil, že není nutné uvažovat o komplexních přednáškách o liturgii, ale je možné tematizovat i dílčí konkrétní témata (např. způsob přijímání). Skupina se shodla, že chápání liturgie slábne a vzdělávání v této oblasti je potřebné (liturgická formace farnosti). Václav Boček navrhl jako východisko pořídit několik brožurek k liturgii od Radka Tichého Mše svatá pro začátečníky a mírně pokročilé. Důkladnější podpora však vyžaduje systematické promyšlení. P. Witold připomněl možnost krátkých komentářů k průběhu liturgie v rámci mše. Skupina bude téma dále promýšlet a pokusí se formulovat konkrétní návrhy.

· Kamil Činátl informoval o výstupech skupinky zaměřené na katechezi dětí a mládeže. P. Viktor poděkoval katechetkám a shrnul, že katecheze bude pokračovat v podpoře funkčních formátů a v příležitostném rozvoji dalších aktivit (např. dětský sbor). P. Witold informoval o tom, že písecký vikariát bude mít výhledově pastoračního asistenta a o změnách ve výuce náboženství (místo P. Maxmiliána povede 1. a 2. třídu vikariátní katechetka Ludmila Lacinová).

· Vratislav Němeček představil návrh na setkávání farnosti formou besed / přednášek se zajímavými osobnostmi z řad farníků na atraktivní témata. Nejde jen o téma přednášky, ale také o možnost setkávání. Akce by byly otevřené širší veřejnosti. Probíhaly by prozatím v prostoru konírny, výhledově by se ale formát i místo mohl měnit. Formát jednou měsíčně vždy v poslední středu v měsíci. Skupinka zatím vytipovala dvě osobnosti: lékař Dominik Hes a učitelka češtiny pro cizince Anna Simotová. Setkání s Danielem Hesem by mohlo proběhnout 25. 10. Diskutovala se vybavení konírny židlemi a stoly.

· Debatovalo se o efektivním využití objektu fary jednotlivými skupinami. Situaci by usnadnil nějaký způsob systematizace (tabulka), který by koordinoval rozdělení časů a prostorů fary. Situaci komplikuje, že na webu nejsou kontakty na jednotlivá společenství. Jiří Hronek přislíbil, že připraví sdílenou tabulku a zástupci společenství doplní údaje. Jiří Hronek též zjistí aktualizaci zastaralých informací o farnosti na webu (Wikipedie, Firmy.cz ad).

· P. Witold v rámci snahy propojovat malá společenství navrhl, aby každou neděli při ohláškách zástupce přednesl krátkou informaci o daném společenství (ideálně na každé mši).

· Další setkání FR proběhne 12. 11. 19:15.

Zapsal Kamil Činátl