Pomazání nemocných 

08.02.2023

Svátost pomazání nemocných bude udělena společně všem, kteří o to požádají, při bohoslužbě v den památky Panny Marie Lurdské v sobotu 11. 2. 2023, kdy církev slaví Světový den nemocných.

  • Svátost je možné přijmout v Děkanském kostele při ranní mši od 8h.
  • Předem a během mší bude možnost zpovědi.
  • Všichni, kdo chtějí přijmout tuto svátost, si mohou v kostele vyzvednout přihlášku, kterou je třeba  přinést s sebou k udělení svátosti.


Pomazání nemocných krok za krokem

Slavení této svátosti se může v jednotlivých případech velmi lišit, zejména pokud se slaví v kostele, nebo doma či v nemocnici.

Svátost pomazání nemocných patří k obřadu přechodu, přechodu od zdraví k nemoci a od života ke smrti. Nemoc postihne celého člověka, znejistí, vytrhne ho z běžného života. To vše může vést ke strachu, depresi, krizi, bezmoci. V takové situaci se nemocný ve svátosti pomazání nemocných setkává s Ježíšem, který sám trpěl, ale také uzdravoval nemocné a stejně tak skrze tuto svátost uzdravuje toho, kdo ho přijímá. Tato svátost je tělesným setkáním s Ježíšem, který se jemně dotýká nemocných, setkáním, které může nemoc proměnit. Nepotlačuje smrt, ale dává nám naději, že v nemoci, zdraví a smrti jsme obklopeni něžnou Boží láskou.

Svátost vychází z Ježíšova příkazu v Mt 10,8: "Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte," a její základ najdeme také v Jk 5,14-15: "Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni."

Kdy a kolikrát lze přijmout svátost?

Svátost pomazání nemocných může pokřtěný věřící přijmout při těžké nemoci, před závažným chirurgickým zákrokem, ve stáří i ve chvíli umírání. Početní omezení není stanoveno a tuto svátost lze opakovat, pokud se nemocný po udělení pomazání nemocných uzdravil a poté zase onemocněl nebo pokud se jeho stav v téže nemoci zhoršil.

Obřad pomazání nemocných

První úkon, kdy kněz přichází do pokoje nemocného, ​​je pokropení nemocného a pokoje svěcenou vodou, která spojuje tuto svátost se svátostí křtu. Nemocnému viditelně ukazuje, že leží ve svatém prostoru naplněném Duchem svatým, který ho může uzdravit. Kněz pak stručně vysvětluje význam svátosti a zdůrazňuje, že je to Ježíš, kdo skutečně působí v této svátosti. Následuje vyznání hříchů vyslovené všemi shromážděnými. Kněz pak přečte vhodný text z Písma o uzdravení nebo čtení útěchy. Po vhodné promluvě následuje modlitba věřících, kterou mohou přítomní pronést nahlas nebo v tichu. To vytváří pozitivní atmosféru naděje, vřelosti a lásky, která nemocného povznáší. Slavení svátosti v užším slova smyslu začíná, když kněz v tichosti vloží ruce na hlavu nemocného, což vytváří intimní atmosféru a zprostředkovává něžnou Boží lásku. Nemocný ví, že i ve své nemoci stojí pod Boží ochranou, že Bůh nad ním drží jeho ochrannou a milou ruku a chrání ho svýma dobrýma rukama. Po vložení rukou kněz pronese děkovnou modlitbu nad olejem a pomaže nemocného na čelo a ruce slovy: "Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého... Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Nemocný odpovídá: Amen". Následuje společná modlitba a nemocný, pokud si to přeje, přijímá eucharistii. Kněz zakončí obřad požehnáním.

Význam obřadu

Slavení svátosti pomazání nemocných se může konat i ve společenství: v rámci bohoslužby slova nebo v rámci slavení eucharistie. Zde je klíčové, aby nemocni zažili laskavou náklonnost komunity a útěchu a osvěžení prostřednictvím její modlitby. Význam obřadu Vkládání rukou na nemocné je obrazem odevzdání se do dobrých rukou Božích. Nemoc se tak stává místem setkání s Bohem. Pomazání olejem odkazuje na Boží uzdravující lásku proudící do nemocného a jeho ran. Nesmíme být fixováni na vyléčení všech symptomů, protože k tomu může dojít na více úrovních. Boží láska může uzdravit nemoc, její příznaky nebo duši.

 

Tato svátost je také příležitostně udělována při návštěvách nemocných duchovním správcem. O takovéto návštěvy pro sebe a pro své blízké a nemocné nás můžete požádat. Rádi vám vyhovíme.