Farní rada 28. 5. 2023

08.06.2023


Přítomni: Vratislav Němeček, Lenka Kučerová, Eva Záluská, Soňa Sádlová, P. Witold Kocon, Lenka Kuboušková, Václav Boček, Karel Kudrna, Jiří Hronek, P. Viktor Jaković, Jitka Bočková, Kamil Činátl

Nepřítomni: Karel Lednický

1) 2. 6. proběhne Noc kostelů. Hlavní organizátor Václav Boček připomněl program. Klíčové je zajistit rovnoměrně přítomnost dobrovolníku z řad farníků po dobu celé akce. FR řešila dílčí organizační úkoly. KČ poukázal na ekumenický potenciál akce (domluva s dalšími církvemi) pro příští rok. P. Witold navrhl ekumenickou bohoslužbu pro příští rok. FR rada se domluvila, že vznikne zpráva, kterou využijeme pro přípravu akce v roce 2024 a že na červnovém setkání vyhodnotí, jak se Noc kostelů vydařila.

2) Kamil Činátl představil sedm klíčových témat ze setkávání synodálních skupinek v Písku, dostupné zde. Diskutovalo se, jak s těmito tématy dále zacházet. Karel Kudrna a Václav Boček navrhli možnost rozdělení témat do pracovních skupinek. Členové FR se vyjádřili, která témata považují za více závažná. P. Viktor zmínil klíčový význam malých společenství pro zapojení do liturgie. P. Witold navrhl možnost prezentace malých společenství, aby mohla být inspirací pro ostatní, aby se posílila otevřenost. V souvislosti s propojováním malých skupin se oživil nápad Vratislava Němečka na besedy s osobnostmi z farnosti. VN přislíbil, že rozpracuje. Návazně na tuto debatu vzniklo několik skupin, které se přes prázdniny budou danými tématy detailněji zabývat a na zářijovém setkání FR představí výsledky.

a. Skupina pro následnou péči a vzdělávání o liturgii: Karel Kudrna, Václav Boček.

b. Skupina pro pastoraci mládeže: P. Viktor, Kamil Činátl.

c. Skupina pro zapojení malých společenství do života farnosti, zaměří se konkrétně na přípravu besed v rámci farnosti: Vratislav Němeček, Václav Boček, Lenka Kučerová.

d. Skupina pro péči o seniory a spolupráci s Charitou: P. Witold, Aleš Kozák, Jaromír Kopecký, Eva Záluská, Jiří Hronek, Lenka Kuboušková.

Do skupin by měli být zapojeni i další farníci, kteří mají vztah k tématu či se podíleli na jeho rozpracování v rámci synodálního procesu (v případě péče o seniory např. Marie Hovorková a Aleš Kozák.

3) FR řešila návrh Vratislava Němečka zaměřený na péči o církevní památky. Dohodla se, že i k tomuto tématu vytvoří skupinu pro péči o památky složenou i z odborníků mimo FR.

4) Do knihovny se podařilo kříž sehnat, bude instalován.

5) P. Viktor informoval o průběhu slavnostního zakončení školního roku 25. 6. Akci připravili katechetky, proběhne při mši v klášterním kostele.

6) V červnu proběhne neformální setkání FR na dvoře fary – 25. 6. od 19:30 proběhne interní setkání FR k vyhodnocení Noci kostelů. Od 20:00 bude volnější program, pozváni jsou dobrovolníci z Noci kostelů.

7) Po prázdninách proběhne setkání FR v neděli 3. 9. v 19:15.

Zapsal Kamil Činátl